การประชุมมูลนิธิ สมศรี-เพ็ญศรี ภู่อุทัย ครั้งที่ 1/2561

คณะบริหารธุรกิจจัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมศรี-เพ็ญศรี ภู่อุทัย ครั้งที่ 1/2561 และรับมอบทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิให้กับคณะ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช หัวหน้าภาควิชาการบัญชี เป็นตัวเแทนคณะเข้าร่วมประชุม วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม

มูลนิธิ สมศรี-เพ็ญศรี ภู่อุทัย มอบทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุน

มูลนิธิได้รับมอบทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุน ทุนละ 10,000 บาท จากผู้มีอุปการคุณ 4 ท่าน เรียงตามรูปภาพคือ 1. คุณนวลฉวี คูรุ่งเรื่อง 2.คุณวีณา วงศ์สมฤดี 3.คุณราษี อานนท์วิลาศ 4.คุณกุณฑลี ระพิพงษ์