มูลนิธิ สมศรี-เพ็ญศรี ภู่อุทัย มอบทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุน

มูลนิธิ สมศรี-เพ็ญศรี ภู่อุทัย มอบทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุน

มูลนิธิได้รับมอบทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุน ทุนละ 10,000 บาท จากผู้มีอุปการคุณ 4 ท่าน เรียงตามรูปภาพคือ
1. คุณนวลฉวี คูรุ่งเรื่อง

2.คุณวีณา วงศ์สมฤดี

3.คุณราษี อานนท์วิลาศ

4.คุณกุณฑลี ระพิพงษ์