มูลนิธีสมศรี-เพ็ญศรี ภู่อุทัย บริจาคอาหารว่างให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสู้ภัยโควิด2019 ณ โรงพยาบาลสันกำแพง โรงพยาบาลแม่ออน โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธีสมศรี-เพ็ญศรี ภู่อุทัย บริจาคอาหารว่างให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสู้ภัยโควิด2019 ณ โรงพยาบาลสันกำแพง โรงพยาบาลแม่ออน โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

ทางมูลนิธิฯ ขอเชิญผู้ที่สนใจสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านพัก เพื่อนำมาสร้างประโยชน์ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร

ตามที่รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ภู่อุทัย ได้บริจาคบ้านพักบนพื้นที่ประมาณ 70 ตารางวา บริเวณเขตบางซื่อให้กับทางมูลนิธิฯ เพื่อนำมาสร้างประโยชน์ให้แก่นักศึกษา อาจารย์  และบุคลากร  คณะบริหารธุรกิจแล้วนั้น  เนื่องจากปัจจุบันบ้านดังกล่าวมีความจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม  เพื่อให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมพร้อมแก่การเข้าอยู่อาศัย  และทำประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิต่อไป  ซึ่งการซ่อมแซมดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายดังนี้...

คำไว้อาลัย

พี่ศรีมีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย หากมีโอกาสก็ช่วยเหลือสังคม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ชอบทำบุญ ทำกุศลและช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส ช่วยด้วยเงินทองไม่ได้ก็ช่วยด้วยปัญญา คอยสั่งสอนให้กำลังใจ เพราะคนเราทุกคนมีโอกาสแก้ตัวได้เสมอ มีความเมตตา อุปการะครอบครัว ญาติ พี่น้องและหลานๆ 3 คน ให้ได้รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและตามความสามารถของแต่ละคน เข้ารับราชการในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข จนได้เกษียณอายุราชการ บางคนทำงานรัฐวิสาหกิจ และประกอบอาชีพส่วนตัวตามความรู้ความสามารถและตามความถนัด เพื่อทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม พี่ศรียึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มัธยัสถ์ มีวิริยะ เก็บออมและปฎิบัติงานด้วยสติปัญญา สัมปทา... [pdf-embedder url="http://pensrifoundation.com/wp-content/uploads/2019/08/คำไว้อาลัย.pdf"] Download

การประชุมมูลนิธิ สมศรี-เพ็ญศรี ภู่อุทัย ครั้งที่ 1/2561

คณะบริหารธุรกิจจัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมศรี-เพ็ญศรี ภู่อุทัย ครั้งที่ 1/2561 และรับมอบทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิให้กับคณะ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช หัวหน้าภาควิชาการบัญชี เป็นตัวเแทนคณะเข้าร่วมประชุม วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม

มูลนิธิ สมศรี-เพ็ญศรี ภู่อุทัย มอบทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุน

มูลนิธิได้รับมอบทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุน ทุนละ 10,000 บาท จากผู้มีอุปการคุณ 4 ท่าน เรียงตามรูปภาพคือ 1. คุณนวลฉวี คูรุ่งเรื่อง 2.คุณวีณา วงศ์สมฤดี 3.คุณราษี อานนท์วิลาศ 4.คุณกุณฑลี ระพิพงษ์