ประวัติส่วนตัว รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี  ภู่อุทัย

การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ชั้น ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 5 ธันวาคม 2537
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม)  5 ธันวาคม 2534
 • เครื่องราชย์ฯอันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 27 เมษายน 2555

ประวัติการทำงาน

 • 2516  – 2535  อาจารย์ประจำภาควิชาบัญชีและการบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2535 – 2540    อาจารย์ประจำภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2502    บัญชีบัณฑิต และพาณิชยศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2504  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2513  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) Nicholls State University U.S.A

5. ด้านวิชาชีพ

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA), เอเชียน CPA 
 • ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • อดีตผู้ตรวจสอบภายในคณะ สำนักงาน องค์กร หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อดีตที่ปรึกษากรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด