ประวัติส่วนตัว คุณสมศรี  ภู่อุทัย

วัน เดือน ปีเกิด

  • 22 เมษายน 2463

ถึงแก่กรรม

  • 1 สิงหาคม 2541

สิริรวมอาย

  • 78 ปี

การศึกษา   

  • มัธยมศึกษาตอนต้น
  • เข้ารับการอบรม ชุดที่หนึ่ง ตามหลักสูตร แผนกธุรการ อนามัยสงเคราะห์
  • กองอาสากาชาด สภากาชาดไทย

ประสบการณ์การทำงาน

  • ทหารผ่านศึกนอกประจำการ สมัยสงครามอินโดจีน พ.ศ.2482
  • ผู้ช่วยร่วมงานด้านอสังหาริมทรัพย์ การจดทะเบียนพาณิชย์ของนิติบุคคล บริษัท ห้างร้าน และธุรการกับสำนักงานปรีชาทนายความ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ.2485 จวบจน พ.ศ.2540