คณะกรรมการ และที่ปรึกษากิติมศักดิ์


รองศาสตราจารย์
ดร.สิริวุฒิ  บูรณ
พิร
ประธานกรรมการ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.นฤนาถ  ศราภัยวานิช
รองประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์
เพ็ญศรี  ภู่อุทัย

กรรมการ

นายนิรันดร์  บรรณศรี
เหรัญญิก

กรรมการมูลนิธิ

คุณวีณา  วงศ์สมฤดี  กรรมการมูลนิธิ

คุณทัศนีย์  ยะจา  กรรมการมูลนิธิ

คุณวรพจน์  องค์ครุฑรักษา  กรรมการมูลนิธิคุณสมภพ  ศักดิ์พันธุ์พนม  กรรมการมูลนิธิ

คุณกุณฑลี  ระพิพงษ์  กรรมการมูลนิธิ

คุณณสพน  โพธิ์วิจิตร  กรรมการมูลนิธิ


ที่ปรึกษากิติมศักดิ์

คุณบุษบา  เลิศรัตนานนท์  ที่ปรึกษากิติมศักดิ์

คุณประดิษฐ์  เลิศรัตนานนท์  ที่ปรึกษากิติมศักดิ์

คุณราษี  อานนท์วิลาศ  ที่ปรึกษากิติมศักดิ์

คุณนารีรัตน์  จันทรมังกร  ที่ปรึกษากิติมศักดิ์