คำไว้อาลัย

พี่ศรีมีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย หากมีโอกาสก็ช่วยเหลือสังคม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ชอบทำบุญ ทำกุศลและช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส ช่วยด้วยเงินทองไม่ได้ก็ช่วยด้วยปัญญา คอยสั่งสอนให้กำลังใจ เพราะคนเราทุกคนมีโอกาสแก้ตัวได้เสมอ มีความเมตตา อุปการะครอบครัว ญาติ พี่น้องและหลานๆ 3 คน ให้ได้รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและตามความสามารถของแต่ละคน เข้ารับราชการในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข จนได้เกษียณอายุราชการ บางคนทำงานรัฐวิสาหกิจ และประกอบอาชีพส่วนตัวตามความรู้ความสามารถและตามความถนัด เพื่อทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม พี่ศรียึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มัธยัสถ์ มีวิริยะ เก็บออมและปฎิบัติงานด้วยสติปัญญา สัมปทา…

คำไว้อาลัย

Download