โครงการ การประกวดแผนงานการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนจากศิษย์เก่า เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับศิษย์ปัจจุบัน แผนงานที่ชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

มูลนิธิ สมศรี – เพ็ญศรี ภู่อุทัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคน ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ การประกวดแผนงานการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนจากศิษย์เก่า เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับศิษย์ปัจจุบัน แผนงานที่ชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งเป็นกลุ่ม (ไม่เกิน 5 คน) หรือเดี่ยว
 3. หากส่งผลงานเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่ม ไม่จำกัดว่าต้องเป็นนักศึกษาจากชั้นปีเดียวกัน

กติกาการแข่งขัน

 1. สร้างสรรค์สุดยอดแผนงาน/กิจกรรม ที่ท่านคิดว่าสามารถระดมทุนจากศิษย์เก่า เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับศิษย์ปัจจุบัน โดยในแผนงาน/กิจกรรม ควรประกอบไปด้วย
  • หลักการและเหตุผล
  • กลุ่มเป้าหมาย
  • แผนการดำเนินงาน
  • ช่วงเวลาการดำเนินงาน
  • งบประมาณ
  • ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
 2. แต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 แผนงานเท่านั้น
 3. ทุกแผนงานที่ส่งประกวดต้องสามารถดำเนินงานได้จริง

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 1. ความชัดเจนและความเป็นไปได้จริงของแผนธุรกิจ
 2. ความคิดสร้างสรรค์และไอเดียความแปลกใหม่
 3. ความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด

การส่งผลงาน

 1. ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร รายละเอียดและแบบฟอร์มการส่งผลงานได้ที่ http://pensrifoundation.com/wp-content/uploads/2019/02/sheet.pdf
 2. ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัคร และแผนงานการจัดกิจกรรม ความยาวไม่เกิน 5 หน้า A4 ได้ที่ นายนิรันดร์ บรรณศรี หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562

กำหนดระยะเวลา

วันนี้ ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562 เปิดรับสมัคร

วันที่ 12 เมษายน 2562 ประกาศผลการคัดเลือกแผนงาน

รางวัล

 1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 2. รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

          นายนิรันดร์ บรรณศรี หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ

          โทร: 0-5394-2161

          E-mail : niran.ban@cmu.ac.th

http://www.pensrifoundation.com/