วัตถุประสงค์

  1. เพื่อบริหารทรัพย์สินของมูลนิธิ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. ดอกผลจากเงินฝากธนาคารเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
  3. ดอกผลหรือรายได้ของมูลนิธิเป็นทุนวิจัยทางด้านบัญชี และบริหารธุรกิจ
  4. จัดสรรเป็นสถานที่พักสำหรับวิทยากร ชาวต่างชาติ
  5. จัดและสนับสนุนส่งเสริมเป็นสำนักงาน สถานฝึกงาน และสถานที่เพื่อกิจกรรมงานวิจัยทางบริหารธุรกิจ
  6. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ
  7. ส่งเสริมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา
  8. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ