มูลนิธีสมศรี-เพ็ญศรี ภู่อุทัย บริจาคอาหารว่างให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสู้ภัยโควิด2019 ณ โรงพยาบาลสันกำแพง โรงพยาบาลแม่ออน โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธีสมศรี-เพ็ญศรี ภู่อุทัย บริจาคอาหารว่างให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสู้ภัยโควิด2019 ณ โรงพยาบาลสันกำแพง โรงพยาบาลแม่ออน โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

ทางมูลนิธิฯ ขอเชิญผู้ที่สนใจสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านพัก เพื่อนำมาสร้างประโยชน์ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร

ตามที่รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ภู่อุทัย ได้บริจาคบ้านพักบนพื้นที่ประมาณ 70 ตารางวา บริเวณเขตบางซื่อให้กับทางมูลนิธิฯ เพื่อนำมาสร้างประโยชน์ให้แก่นักศึกษา อาจารย์  และบุคลากร  คณะบริหารธุรกิจแล้วนั้น  เนื่องจากปัจจุบันบ้านดังกล่าวมีความจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม  เพื่อให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมพร้อมแก่การเข้าอยู่อาศัย  และทำประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิต่อไป  ซึ่งการซ่อมแซมดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายดังนี้...

คำไว้อาลัย

พี่ศรีมีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย หากมีโอกาสก็ช่วยเหลือสังคม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ชอบทำบุญ ทำกุศลและช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส ช่วยด้วยเงินทองไม่ได้ก็ช่วยด้วยปัญญา คอยสั่งสอนให้กำลังใจ เพราะคนเราทุกคนมีโอกาสแก้ตัวได้เสมอ มีความเมตตา อุปการะครอบครัว ญาติ พี่น้องและหลานๆ 3 คน ให้ได้รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและตามความสามารถของแต่ละคน เข้ารับราชการในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข จนได้เกษียณอายุราชการ บางคนทำงานรัฐวิสาหกิจ และประกอบอาชีพส่วนตัวตามความรู้ความสามารถและตามความถนัด เพื่อทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม พี่ศรียึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มัธยัสถ์ มีวิริยะ เก็บออมและปฎิบัติงานด้วยสติปัญญา สัมปทา... [pdf-embedder url="http://pensrifoundation.com/wp-content/uploads/2019/08/คำไว้อาลัย.pdf"] Download

โครงการ การประกวดแผนงานการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนจากศิษย์เก่า เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับศิษย์ปัจจุบัน แผนงานที่ชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

มูลนิธิ สมศรี – เพ็ญศรี ภู่อุทัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคน ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ การประกวดแผนงานการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนจากศิษย์เก่า เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับศิษย์ปัจจุบัน แผนงานที่ชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งเป็นกลุ่ม (ไม่เกิน 5 คน) หรือเดี่ยวหากส่งผลงานเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่ม ไม่จำกัดว่าต้องเป็นนักศึกษาจากชั้นปีเดียวกัน กติกาการแข่งขัน สร้างสรรค์สุดยอดแผนงาน/กิจกรรม ที่ท่านคิดว่าสามารถระดมทุนจากศิษย์เก่า เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับศิษย์ปัจจุบัน โดยในแผนงาน/กิจกรรม ควรประกอบไปด้วยหลักการและเหตุผลกลุ่มเป้าหมายแผนการดำเนินงานช่วงเวลาการดำเนินงานงบประมาณผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับแต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 แผนงานเท่านั้นทุกแผนงานที่ส่งประกวดต้องสามารถดำเนินงานได้จริง หลักเกณฑ์การตัดสิน ความชัดเจนและความเป็นไปได้จริงของแผนธุรกิจความคิดสร้างสรรค์และไอเดียความแปลกใหม่ความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด การส่งผลงาน ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร รายละเอียดและแบบฟอร์มการส่งผลงานได้ที่ http://pensrifoundation.com/wp-content/uploads/2019/02/sheet.pdfผู้สมัครสามารถส่งใบสมัคร และแผนงานการจัดกิจกรรม ความยาวไม่เกิน 5 หน้า A4 ได้ที่ นายนิรันดร์ บรรณศรี หัวหน้างานการเงิน…

ขอเชิญชวน ศิษย์เก่า และผู้สนใจ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษา เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปีปัจจุบัน ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

มูลนิธิ สมศรี – เพ็ญศรี ภู่อุทัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวน ศิษย์เก่า และผู้สนใจ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษา เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปีปัจจุบัน ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นจำนวนทุนละ 15,000 บาท หากท่านใดสนใจร่วมสมทบทุนการศึกษา สามารถบริจาคได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้ บริจาคด้วยตนเอง ท่านสามารถบริจาคเงินได้ที่ นายนิรันดร์ บรรณศรี งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์: 0-5394-2161 โอนเงินผ่านธนาคาร ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี “มูลนิธิสมศรี – เพ็ญศรี ภู่อุทัย” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 456-0-25942-9 หากต้องการใบเสร็จรับเงิน สามารถส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อและที่อยู่เพื่อการออกใบเสร็จมาที่…

การประชุมมูลนิธิ สมศรี-เพ็ญศรี ภู่อุทัย ครั้งที่ 1/2561

คณะบริหารธุรกิจจัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมศรี-เพ็ญศรี ภู่อุทัย ครั้งที่ 1/2561 และรับมอบทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิให้กับคณะ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช หัวหน้าภาควิชาการบัญชี เป็นตัวเแทนคณะเข้าร่วมประชุม วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม

มูลนิธิ สมศรี-เพ็ญศรี ภู่อุทัย มอบทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุน

มูลนิธิได้รับมอบทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุน ทุนละ 10,000 บาท จากผู้มีอุปการคุณ 4 ท่าน เรียงตามรูปภาพคือ 1. คุณนวลฉวี คูรุ่งเรื่อง 2.คุณวีณา วงศ์สมฤดี 3.คุณราษี อานนท์วิลาศ 4.คุณกุณฑลี ระพิพงษ์